Verksamhetssystem vi arbetar med

<<
I detta avsnitt följer ett flertal vanliga verksamhetssystem vi har hjälpt våra kunder med, men då vår historia i branschen är lång är det endast ett urval. För mer information om verksamhetssystem, var inte rädd för att kontakta oss oavsett vad det gäller!

Gemensamt för de olika standarderna är att de ger en stor mängd information om vad som kan ingå i ledningssystemet. Systemet bör beskrivas i en verksamhetshandbok med syftet att skapa ordning och reda och så att resurserna fördelas på bästa sätt.

Den röda tråden i allt kvalitets- och miljöarbete är att göra rätt från början. Därför är det viktigt att vid start av ett kvalitets- och/eller miljöprojekt göra en bra och tillräckligt djup nulägesbeskrivning. För den del av ledningssystemet som handlar om miljö är miljöutredningen en viktig bas. För den del som berör kvalitet är det viktigt att jämföra hur väl befintliga rutiner svarar mot de krav som finns i kravstandarderna.

Ett verksamhetssystem blir egentligen aldrig riktigt färdigt utan det måste ständigt förbättras. I ett verksamhetssystem som bygger på SS-EN ISO 9001 och SS-EN ISO 14001, finns det inbyggda krav på ständig förbättring. En rätt genomförd och utnyttjad internrevisionsverksamhet är ett av de kraftfulla verktygen för att åstadkomma ständig förbättring. Naturligtvis hjälper vi Dig vid behov även med detta.

ISO 14001

Miljöledningsstandarden SS-EN ISO 14001 har funnits sedan 1996 och används av ett stort antal företag och organisationer. Kvalitetsutveckling AB biträder kunderna med att utifrån sina egna förutsättningar skapa verksamhetssystem där miljö integreras i annan verksamhet. Kort kan sägas att vi stödjer våra kunder mot en såväl ekologisk som ekonomisk hållbar utveckling.

Vi kan säga att vi lyckats bra med att få våra kunder att inse värdet av att integrera "miljö" i sina befintliga verksamhetssystem.ISO 9001

Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2000 har en mer utpräglad processyn än sin föregångare. Den nu gällande ISO 9001-standarden känns oftast bra för användarna, inte minst därför att man lätt känner igen sina egna processflöden. Något som är lätt att glömma bort när man ser de många "skall-kraven" är att ISO 9001 bygger på några bra ledningsprinciper som man egentligen kommer väldigt långt med.

QS-9000 och ISO/TS 16949

Kundgruppen som arbetar mot fordonsindustrin är av naturliga skäl rätt så begränsad. Här arbetar vi främst med att biträda kunderna i processbeskrivningsarbetet och tolkning av kraven samt driva integrationsarbetet vidare. Det finns även inslag i ISO/TS 16949 som är mycket användbara för andra än dem med beröring till fordonsindustrin.

Kort kan sägas att ISO/TS 16949 skall användas av leverantörer till fordonsindustrin men kan också användas av de som hela tiden vill arbeta med att göra sina processer säkrare och minska onödigt arbete.Systematiskt arbetsmiljöarbete - AFS 2001:1

Reglerna för systematiskt arbetsmiljöarbete beskrivs i lagar och föreskrifter och certifiering kan ske mot kraven i AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete. Vi ser att förståelsen under senare år har ökat för att i större utsträckning än hittills integrera AFS-kraven i det befintliga verksamhetssystemet. Är Ni fortfarande ett av de företag som tycker det känns "trögt" med alla miljökrav, kontakta oss för hjälp!

Vi kan hjälpa till att förklara lagen om skydd mot olyckor, ge Er en systematisk bild av arbetsmiljölagen, visa på hur brandskyddsarbete bedrivs effektivt - för att bara nämna några få exempel.Informationssäkerhet

Standarden för informationssäkerhet har, egendomligt nog, inte fått det genomslag i svenska företag och organisationer som man hade förväntat sig. Men med en välvillig tolkning kanske vi kan säga att det går åt rätt håll!
<<